HomeTatimi i Profesioneve të Lira në Shqipëri pas 1 JanaritblogsTatimi i Profesioneve të Lira në Shqipëri pas 1 Janarit

Tatimi i Profesioneve të Lira në Shqipëri pas 1 Janarit

Tatimi i Profesioneve të Lira në Shqipëri: Krahasimi me Rregullat e Bashkimit Europian.

Në Shqipëri, si dhe në shumë vende të Bashkimit Europian, tatimi i profesioneve të lira (freelancing tax) është një nga temat kyçe të ligjeve fiskale dhe të sipërmarrjes. Në vitet e fundit, ka pasur disa ndryshime dhe përmirësime në rregullat e këtij ligji në Shqipëri, me qëllim harmonizimin e standardeve europiane dhe rritjes së transparencës dhe efikasitetit në këtë fushë.

Në Shqipëri, rregullat e reja të tatimit të profesioneve të lira (taksa freelancing), janë përmirësuar në përputhje me ligjet më të fundit tatimore dhe në përputhje me udhëzimet dhe rekomandimet e Bashkimit Europian. Një ndryshim kyç në këtë aspekt është zbatimi i një takse të njësuar tatimore për të gjitha profesionet e lira, duke zvogëluar numrin e tatimeve të ndryshme dhe duke rritur transparencën fiskale.

Tatimi i Profesioneve të Lira | Sa do të taksohen Shqiptarët pas 1 Janarit për profesionet e lira (freelancing tax in albania)?

Nisur nga 1 janari, Shqipëria do të zbatojë tatimin progresiv për të punësuarit, personat fizikë dhe tregtarët e shërbimeve të profesioneve të lira. Në këtë rregullim, tatimet do të ndahen në dy norma kryesore, 15% dhe 23%.

Për bizneset me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë, tatimi 15% do të aplikohet mbi fitimin pas zbritjes së shpenzimeve dhe të ardhurave të pagës minimale.

Për profesionet e lira, shpenzimet e zbritshme fikse të padeklaruara në kontabilitet njihen në vlerën 30%. Nëse një biznes, ofrues i shërbimeve të profesioneve të lira fiton 10 milionë lekë në vit pas shpenzimeve, tatimi do të jetë 15% mbi fitimin e deklaruar, duke shkaktuar një detyrim tatimor prej 1,044,000 lekësh.

Për bizneset me të ardhura mbi 14 milionë lekë, tatimi do të jetë 23% pas zbritjes së shpenzimeve të deklaruara në administratën tatimore. Ndryshimet konsiderohen më të favorshme për profesionet e lira krahasuar me tatimin që paguajnë të punësuarit.

Cfarë përfitimesh sjell tatimi i profesionive të lira (freelance tax)?

Përveç kësaj, është rritur ndjeshëm përdorimi i teknologjisë për monitorimin dhe raportimin e të ardhurave të profesionistëve të lirë njohur ndyshe si freelancers. Zbatimi i sistemeve të avancuara të raportimit të të ardhurave, siç janë aplikacionet mobile dhe platformat online, ka lehtësuar procesin e deklarimit dhe pagesës së tatimeve për freelancer-at.

  1. Besueshmëri: Përfundimi i detyrimeve tatimore dhe respektimi i ligjit e bëjnë profesionistin e lirë një person të besueshëm dhe të rregullt në ekonominë vendase. Kjo mund të ndikojë në ndërtimin e një imazhi pozitiv si një individ që ndjek rregullat dhe kontribuon në shoqëri.
  2. Akses në shërbime publike: Pagimi i taksave e bën profesionistin e lirë të kualifikohet për shërbime publike dhe të përfitojë nga infrastruktura sociale, përfshirë shëndetësinë, arsimin, dhe infrastrukturën e transportit.
  3. Stabilitet financiar: Pagimi i taksave kontribuon në stabilitetin financiar personal të freelancer-ave. Duke paguar taksat në kohë, ata shmangin gjobat dhe ndalesat financiare, duke ruajtur kredibilitetin financiar dhe duke përballuar më pak rreziqe për dënimet ligjore.
  4. Mbështetje të rritjes së biznesit: Nëse profesionisti i lirë kualifikohet për shërbime të ndihmës së biznesit ose stimuj tatimorë, të tilla si përfitimet për investime në zhvillim të biznesit apo ulje tatimore për inovacion, pagimi i taksave në mënyrë të rregullt mund t’i hapë rrugën për të përfituar nga këto avantazhe.
  5. Kontribut në zhvillimin e shoqërisë: Tatimet paguara nga profesionisti i lirë shkojnë drejt buxhetit të shtetit dhe shërbejnë për të financuar shërbimet publike, infrastrukturën dhe projekte të ndryshme që përmirësojnë jetën e qytetarëve dhe kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe social të vendit.
  6. Sigurimi i të ardhurave të pensionit dhe të sigurimeve: Duke paguar taksat në rregull, profesionisti i lirë kualifikohet për të marrë përfitime të pensionit dhe të sigurimeve shoqërore në të ardhmen. Ky është një avantazh i rëndësishëm për të siguruar stabilitetin financiar në moshën e pensionit ose në rast të situatave të papritura të humbjes së të ardhurave

Tatimi i Profesioneve të Lira | Një tjetër ndryshim thelbësor është rritja e transparencës në procesin e licencimit dhe regjistrimit të profesionistëve të lirë. Autoritetet tatimore dhe administrative kanë ndërmarrë hapa për të siguruar që kriteret për të bërë pjesë në profesionet e lira të jenë të qarta dhe të përputhshme me standardet e Bashkimit Europian, duke krijuar kështu një mjedis më të drejtë dhe të barabartë për të gjithë profesionistët.

Konsultohu falas duke klikuar këtu

Krahasimi me vendet e tjera të Bashkimit Europian – Tatimi i Profesioneve të Lira

Krahasimi me vendet e tjera të Bashkimit Europian tregon se Shqipëria është në rrugën e duhur drejt harmonizimit të rregullave të tatimit të profesioneve të lira. Disa vende të Bashkimit Europian kanë implementuar sisteme të ngjashme të tatimit të profesioneve të lira, duke përdorur teknologjinë dhe duke rritur transparencën dhe efikasitetin në këtë proces.

Në këtë kontekst, ndryshimet në rregullat e tatimit të profesioneve të lira në Shqipëri janë një hap pozitiv drejt modernizimit dhe përmirësimit të sistemit tatimor dhe të ndërmarrësisë në vend. Përmirësimi i transparencës, zbatimi i teknologjisë dhe harmonizimi me standardet europiane janë elemente kyçe që do të ndihmojnë në rritjen e besueshmërisë dhe konkurrueshmërisë së ekonomisë së Shqipërisë në nivel ndërkombëtar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× How can we help you?